Algemene voorwaarden

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Levering/Annuleringsvoorwaarden

 • Indien TenThijTeam door welke oorzaak dan ook, niet aan haar verplichtingen kan voldoen, dan worden er in overleg met u nieuwe afspraken gepland. U behoudt dan het recht op een sessies. Restitutie van gelden vindt daarom niet plaats.
 • Bij annulering binnen 4 weken tot en met 1 week voor aanvang van de sessies, is TenThijTeam gerechtigd 75% van het totaal verschuldigde bedrag in rekening te brengen en bij annulering binnen een week of op de dag zelf, de volledige 100%.
 • Alle kosten voortvloeiend uit wijzigingen in data door de opdrachtgever worden in rekening gebracht. Tenzij de wijziging meer dan 3 weken voor de overeengekomen afspraak schriftelijk/(middels email) wordt doorgegeven.
 • Facturering kan geschieden vooraf, tussentijds dan wel achteraf.
 • Betaling dient uiterlijk binnen 21 dagen na factuurdatum plaats te vinden.
 • Wij verzoeken u vriendelijk om facturen binnen de gestelde betalingstermijn te voldoen.
 • Indien de factuurdatum is overschreden is de opdrachtengever in gebreke. Na het verstrijken van 21 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim. De opdrachtgever is vanaf het moment van verzuim aan opdrachtnemer over het opeisbare bedrag een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente.

Aansprakelijkheid

 • De resultaten van implementatie en gebruik van de verstrekte adviezen, de verleende diensten of de gegeven opleidingen zijn afhankelijk van veel factoren die buiten de invloed van TenThijTeam vallen. TenThijTeam kan derhalve geen garanties geven met betrekking tot de resultaten van de door haar uitgevoerde opdracht. TenThijTeam gaat daarom een inspanningsverplichting aan.
 • Het Nederlandse recht is van toepassing.
 • Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Hilversum

Ethische gedragscode

Respect duidt op het erkennen en eerbiedigen van waarden in het algemeen en iemands persoonlijke en menselijke waardigheid in het bijzonder. Een coach brengt dit tot uitdrukking door onderstaande gedragsregels na te leven:

 1. Hij benadert en behandelt ieder mens als gelijkwaardig. Hij trekt niemand voor, noch stelt hij iemand achter. Hij discrimineert niet op leeftijd, geslacht, ras, huidskleur, afkomst, sociale status, politieke overtuiging, burgerlijke staat, levensovertuiging of welke andere distinctie ook.
 2. Hij erkent ieders recht om in vrijheid keuzen te maken, zich te ontwikkelen, en de eigen levensloop te bepalen.
 3. Hij laat zijn gesprekspartner de ruimte om eigen beslissingen te nemen en veranderingen in eerder genomen beslissingen aan te brengen, rekening houdend met eigen normen, waarden, prioriteiten en levensovertuiging.
 4. Hij komt op voor de belangen van de gesprekspartner maar houdt ook rekening met de belangen van anderen, in de breedste zin des woord, en werkt niet mee aan zaken die schade kunnen berokkenen aan individuen, groepen, organisaties, de maatschappij, of andere zaken die respect verdienen.
 5. Hij houdt rekening met het ontwikkelingsniveau, de mogelijkheden en behoeften van de deelnemer (fysiek, emotioneel, intellectueel, sociaal en spiritueel), doet daar nimmer neerbuigend, onverschillig of juist bewonderend over.
 6. Hij erkent dat hij bijzondere verantwoordelijkheid draagt betreffende het opkomen voor de rechten en menselijke waardigheid van een deelnemer die zich in en kwetsbare of afhankelijke positie bevindt zonder voor zichzelf op te kunnen komen.
 7. Een begeleider/sparringpartner gaat niet alleen respectvol om met mensen  maar ook met hun gedachtegoed, hun bezittingen en hun leefomgeving.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Scroll naar top